Search Stotra Ratnakaram

Loading...

Friday, June 24, 2016

Ekadanta Sthotram ఏకదంత స్తోత్రం

॥ ఏకదన్తగణేశస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
మదాసురం సుశాన్తం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః ।
భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదన్తం సమాయయుః ॥ ౧॥

ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ ।
తుష్టువుర్హర్షసంయుక్‍తా ఏకదన్తం గణేశ్వరమ్ ॥ ౨॥

దేవర్షయ ఊచుః
సదాత్మరూపం సకలాది-భూతమమాయినం సోఽహమచిన్త్యబోధమ్ ।
అనాది-మధ్యాన్త-విహీనమేకం తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౩॥

అనన్త-చిద్రూప-మయం గణేశం హ్యభేద-భేదాది-విహీనమాద్యమ్ ।
హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౪॥

విశ్వాదిభూతం హృది యోగినాం వై ప్రత్యక్షరూపేణ విభాన్తమేకమ్ ।
సదా నిరాలమ్బ-సమాధిగమ్యం తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౫॥

స్వబిమ్బభావేన విలాసయుక్‍తం బిన్దుస్వరూపా రచితా స్వమాయా ।
తస్యాం స్వవీర్యం ప్రదదాతి యో వై తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౬॥

త్వదీయ-వీర్యేణ సమర్థభూతా మాయా తయా సంరచితం చ విశ్వమ్ ।
నాదాత్మకం హ్యాత్మతయా ప్రతీతం తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౭॥

త్వదీయ-సత్తాధరమేకదన్తం గణేశమేకం త్రయబోధితారమ్ ।
సేవన్త ఆపుస్తమజం త్రిసంస్థాస్తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౮॥

తతస్త్వయా ప్రేరిత ఏవ నాదస్తేనేదమేవం రచితం జగద్వై ।
ఆనన్దరూపం సమభావసంస్థం తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౯॥

తదేవ విశ్వం కృపయా తవైవ సమ్భూతమాద్యం తమసా విభాతమ్ ।
అనేకరూపం హ్యజమేకభూతం తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౦॥

తతస్త్వయా ప్రేరితమేవ తేన సృష్టం సుసూక్ష్మం జగదేకసంస్థమ్ ।
సత్త్వాత్మకం శ్వేతమనన్తమాద్యం తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౧॥

తదేవ స్వప్నం తపసా గణేశం సంసిద్ధిరూపం వివిధం వభూవ ।
సదేకరూపం కృపయా తవాఽపి తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౨॥

సమ్ప్రేరితం తచ్చ త్వయా హృదిస్థం తథా సుసృష్టం జగదంశరూపమ్ ।
తేనైవ జాగ్రన్మయమప్రమేయం తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౩॥

జాగ్రత్స్వరూపం రజసా విభాతం విలోకితం తత్కృపయా యదైవ ।
తదా విభిన్నం భవదేకరూపం తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౪॥

ఏవం చ సృష్ట్వా ప్రకృతిస్వభావాత్తదన్తరే త్వం చ విభాసి నిత్యమ్ ।
బుద్ధిప్రదాతా గణనాథ ఏకస్తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౫॥

త్వదాజ్ఞయా భాన్తి గ్రహాశ్చ సర్వే నక్షత్రరూపాణి విభాన్తి ఖే వై ।
ఆధారహీనాని త్వయా ధృతాని తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౬॥

త్వదాజ్ఞయా సృష్టికరో విధాతా త్వదాజ్ఞయా పాలక ఏవ విష్ణుః ।
త్వదాజ్ఞయా సంహరకో హరోఽపి తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౭॥

యదాజ్ఞయా భూర్జలమధ్యసంస్థా యదాజ్ఞయాఽపః ప్రవహన్తి నద్యః ।
సీమాం సదా రక్షతి వై సముద్రస్తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౮॥

యదాజ్ఞయా దేవగణో దివిస్థో దదాతి వై కర్మఫలాని నిత్యమ్ ।
యదాజ్ఞయా శైలగణోఽచలో వై తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౯॥

యదాజ్ఞయా శేష ఇలాధరో వై యదాజ్ఞయా మోహప్రదశ్చ కామః ।
యదాజ్ఞయా కాలధరోఽర్యమా చ తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౦॥

యదాజ్ఞయా వాతి విభాతి వాయుర్యదాజ్ఞయాఽగ్నిర్జఠరాదిసంస్థః ।
యదాజ్ఞయా వై సచరాఽచరం చ తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౧॥

సర్వాన్తరే సంస్థితమేకగూఢం యదాజ్ఞయా సర్వమిదం విభాతి ।
అనన్తరూపం హృది బోధకం వై తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౨॥

యం యోగినో యోగబలేన సాధ్యం కుర్వన్తి తం కః స్తవనేన స్తౌతి ।
అతః ప్రణామేన సుసిద్ధిదోఽస్తు తమేకదన్తం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౩॥

గృత్సమద ఉవాచ
ఏవం స్తుత్వా చ ప్రహ్లాద దేవాః సమునయశ్చ వై ।
తూష్ణీం భావం ప్రపద్యైవ ననృతుర్హర్షసంయుతాః ॥ ౨౪॥

స తానువాచ ప్రీతాత్మా హ్యేకదన్తః స్తవేన వై ।
జగాద తాన్ మహాభాగాన్ దేవర్షీన్ భక్‍తవత్సలః ॥ ౨౫॥

ఏకదన్త ఉవాచ
ప్రసన్నోఽస్మి చ స్తోత్రేణ సురాః సర్షిగణాః కిల ।
వృణుధ్వం వరదోఽహం వో దాస్యామి మనసీప్సితమ్ ॥ ౨౬॥

భవత్కృతం మదీయం వై స్తోత్రం ప్రీతిప్రదం మమ ।
భవిష్యతి న సన్దేహః సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ ॥ ౨౭॥

యం యమిచ్ఛతి తం తం వై దాస్యామి స్తోత్రపాఠతః ।
పుత్ర-పౌత్రాదికం సర్వం లభతే ధన-ధాన్యకమ్ ॥ ౨౮॥

గజాశ్వాదికమత్యన్తం రాజ్యభోగం లభేద్ ధ్రువమ్ ।
భుక్‍తిం ముక్‍తిం చ యోగం వై లభతే శాన్తిదాయకమ్ ॥ ౨౯॥

మారణోచ్చాటనాదీని రాజ్యబన్ధాదికం చ యత్ ।
పఠతాం శృణ్వతాం నృణాం భవేచ్చ బన్ధహీనతా ॥ ౩౦॥

ఏకవింశతివారం చ శ్లోకాంశ్చైవైకవింశతిమ్ ।
పఠతే నిత్యమేవం చ దినాని త్వేకవింశతిమ్ ॥ ౩౧॥

న తస్య దుర్లభం కిఞ్చిత్ త్రిషు లోకేషు వై భవేత్ ।
అసాధ్యం సాధయేన్ మర్త్యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥ ౩౨॥

నిత్యం యః పఠతే స్తోత్రం బ్రహ్మభూతః స వై నరః ।
తస్య దర్శనతః సర్వే దేవాః పూతా భవన్తి వై ॥ ౩౩॥

ఏవం తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహృష్టా దేవతర్షయః ।
ఊచుః కరపుటాః సర్వే భక్‍తియుక్‍తా గజాననమ్ ॥ ౩౪॥

॥ ఇతీ శ్రీ'ఏకదన్తస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Thursday, June 23, 2016

Uchchista Ganesha Stavaraja ఉచ్ఛిష్టగణేశస్తవరాజః

ఉచ్ఛిష్టగణేశస్తవరాజః 
శ్రీ గణేశాయ నమః |

దేవ్యువాచ |

పూజాంతే హ్యనయా స్తుత్యా స్తువీత గణనాయకం |

Tuesday, March 8, 2016

Shivaparadha kshamapana stotram

శివాష్టకం - శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రమ్
(స్వామీ వృధ నృసింహ భారతీ విరచితం)


ఆశా వశా దష్ట దిగన్తరాలే 
దేశాన్తర భ్రాన్తమశాన్త బుద్ధిం |
ఆకార మాత్రాదవనీసురం మాం
 అకృత్య కృత్యం, శివ పాహి శంభో || 1 ||

మాంసాస్థి మజ్జామలమూత్ర పాత్ర-
గాత్రాభిమానోజ్ఝిత కృత్య జాలం|
మద్ భావనం మన్మథ పీడితాంగం
 మాయా మయం మాం శివ పాహి శంభో || 2 ||

సంసార మాయా జలధి ప్రవాహ-
 సమ్మగ్న మద్ భ్రాన్తమశాన్త చిత్తం|
త్వత్పాద సేవా విముఖం సకామం
 సుదుర్జనం, మాం శివ పాహి శంభో ||3||

ఇష్టానృతం భ్రష్ట మనిష్ట ధర్మం 
నష్టాత్మ బొధం, నయ లేష హీనం|
కష్టారి షడ్వర్గ నిపీడితాంగం
 దుష్టోత్తమం మాం, శివ పాహి శంభో || 4 ||

వేదాగమభ్యాస రసానభిజ్ఞం
 పాదారవిన్దం తవ నార్చయన్తమ్।
వేదోక్త కర్మాణి విలోపయన్తం
 వేదాకృతే మాం శివ పాహి శంభో || 5 ॥

అన్యాయ విత్తార్జనసక్త చిత్తం
 అన్యాసు నారీశ్వనురాగవన్తం।
ఆన్యాన్న భోక్తారమశుద్ధ దేహం
 ఆచారహీనం, శివ పాహి శంభో || 6 ॥

పురాత్త తాపత్రయ తప్త దేహం
 పరాంగతిం గన్తుముపాయ వర్జం।
పరావమనైక పరాత్మ భావం
 నరాధమం, మాం శివ పాహి శంభో || 7 ॥

పితా యథా రక్షతి పుత్రమీశ
 జగత్ పితా త్వం జగతస్సహాయ।
కృతాపరారధం తవ సర్వ కార్యే
 కృపానిధే! మాం శివ పాహి శంభో || 8 ॥

Wednesday, September 11, 2013

Heramba Stotram (Gouri Kritam)

గౌరికృతం హేరమ్బస్తోత్రమ్


శ్రీ గణేశాయ నమః |
గౌర్యువాచ |
గజానన జ్ఞానవిహారకారిన్న మాం చ జానాసి పరావమర్షామ్ |
గణేశ రక్షస్వ న చేచ్ఛరీరం త్యజామి సద్యస్త్వయి భక్తియుక్తా || ౧||
విఘ్నేశ హేరమ్బ మహోదర ప్రియ లమ్బోదర ప్రేమవివర్ధనాచ్యుత |
విఘ్నస్య హర్తాఽసురసఙ్ఘహర్తా మాం రక్ష దైత్యాత్వయి భక్తియుక్తామ్ || ౨||
కిం సిద్ధిబుద్ధిప్రసరేణ మోహయుక్తోఽసి కిం వా నిశి నిద్రితోఽసి |
కిం లక్షలాభార్థవిచారయుక్తః కిం మాం చ విస్మృత్య సుసంస్థితోఽసి || ౩||
కిం భక్తసఙ్గేన చ దేవదేవ నానోపచారైశ్చ సుయన్త్రితోఽసి |
కిం మోదకార్థే గణపాద్ధృతోఽసి నానావిహారేషు చ వక్రతుణ్డ || ౪||
స్వానన్దభోగేషు పరిహృతోఽసి దాసీం చ విస్మృత్య మహానుభావ |
ఆనన్త్యలీలాసు చ లాలసోఽసి కిం భక్తరక్షార్థసుసఙ్కటస్థః || ౫||
అహో గణేశామృతపానదక్షామరైస్తథా వాఽసురపైః స్మృతోఽసి |
తదర్థనానావిధిసంయుతోఽసి విసృజ్య మాం దాసీమనన్యభావామ్ || ౬||
రక్షస్వ మాం దీనతమాం పరేశ సర్వత్ర చిత్తేషు చ సంస్థితస్త్వమ్ |
ప్రభో విలమ్బేన వినాయకోఽసి బ్రహ్మేశ కిం దేవ నమో నమస్తే || ౭||
భక్తాభిమానీతి చ నామ ముఖ్యం వేదే త్వభావాన్ నహి చేన్మహాత్మన్ |
ఆగత్య హత్వాఽదితిజం సురేశ మాం రక్ష దాసీం హృది పాదనిష్ఠామ్ || ౮||
అహో న దూరం తవ కిఞ్చిదేవ కథం న బుద్ధీశ సమాగతోఽసి |
సుచిన్త్యదేవ ప్రజహామి దేహం యశః కరిష్యే విపరీతమేవమ్ || ౯||
రక్ష రక్ష దయాసిన్ధోఽపరాధాన్మే క్షమస్వ చ |
క్షణే క్షణే త్వహం దాసీ రక్షితవ్యా విశేషతః || ౧౦||
స్తువత్యామేవ పార్వత్యాం శఙ్కరో బోధసంయుతః |
బభూవ గణపానాం వై శ్రుత్వా హాహారవం విధేః || ౧౧||
గణేశం మనసా స్మృత్వా వృషారూఢః సమాయయౌ |
క్షణేన దైత్యరాజం తం దృష్ట్వా డమరుణాహనత్ || ౧౨||
తతః సోఽపి శివం వీక్ష్యాలిఙ్గితుం ధవితోఽఅభవత్ |
శివస్య శూలికాదీని శస్త్రాణి కుణ్ఠితాని వై || ౧౩||
తం దృష్ట్వా పరమాశ్చర్యం భయభీతో మహేశ్వరః |
సస్మార గణపం సోఽపి నిర్విఘ్నార్థం ప్రజాపతే || ౧౪||
పార్వత్యాః స్తవనం శ్రుత్వా గజాననః సమాయయౌ |

ఇతి ముద్గలపురాణోక్తం హేరమ్బస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ |

Tuesday, September 10, 2013

Manoratha Siddhipradam Ganesh Stotram

                భక్తమనోరథసిద్ధిప్రదం గణేశస్తోత్రమ్


శ్రీ గణేశాయ నమః |
 స్కన్ద ఉవాచ |
నమస్తే యోగరూపాయ సమ్ప్రఙ్యాతశరీరిణే |
అసమ్ప్రఙ్యాతమూర్ధ్నే తే తయోర్యోగమయాయ చ || ౧||
వామాఙ్గభ్రాన్తిరూపా తే సిద్ధిః సర్వప్రదా ప్రభో |
భ్రాన్తిధారకరూపా వై బుద్ధిస్తే దక్షిణాఙ్గకే || ౨||
మాయాసిద్ధిస్తథా దేవో మాయికో బుద్ధిసంఙ్యితః |
తయోర్యోగే గణేశాన త్వం స్థితోఽసి నమోఽస్తు తే || ౩||
జగద్రూపో గకారశ్చ ణకారో బ్రహ్మవాచకః |
తయోర్యోగే హి గణపో నామ తుభ్యం నమో నమః || ౪||
చతుర్విధం జగత్సర్వం బ్రహ్మ తత్ర తదాత్మకమ్ |
హస్తాశ్చత్వార ఏవం తే చతుర్భుజ నమోఽస్తు తే || ౫||
స్వసంవేద్యం చ యద్బ్రహ్మ తత్ర ఖేలకరో భవాన్ |
తేన స్వానన్దవాసీ త్వం స్వానన్దపతయే నమః || ౬||
ద్వంద్వం చరసి భక్తానాం తేషాం హృది సమాస్థితః |
చౌరవత్తేన తేఽభూద్వై మూషకో వాహనం ప్రభో || ౭||
జగతి బ్రహ్మణి స్థిత్వా భోగాన్భుంక్షి స్వయోగగః |
జగద్భిర్బ్రహ్మభిస్తేన చేష్టితం ఙ్యాయతే న చ || ౮||
చౌరవద్భోగకర్తా త్వం తేన తే వాహనం పరమ్ |
మూషకో మూషకారూఢో హేరమ్బాయ నమో నమః || ౯||
కిం స్తౌమి త్వాం గణాధీశ యోగశాన్తిధరం పరమ్ |
వేదాదయో యయుః శాన్తిమతో దేవం నమామ్యహమ్ || ౧౦||
ఇతి స్తోత్రం సమాకర్ణ్య గణేశస్తమువాచ హ |
వరం వృణు మహాభాగ దాస్యామి దుర్లభం హ్యపి || ౧౧||
త్వయా కృతమిదం స్తోత్రం యోగశాన్తిప్రదం భవేత్ |
మయి భక్తికరం స్కంద సర్వసిద్ధిప్రదం తథా || ౧౨||
యం యమిచ్ఛసి తం తం వై దాస్యామి స్తోత్రయంత్రితః |
పఠతే శ్రృణ్వతే నిత్యం కార్తికేయ విశేషతః || ౧౩||
ఇతి శ్రీముద్గలపురాణన్తర్వర్తి గణేశస్తోత్రం సమాప్తమ్ |

Monday, September 9, 2013

Chinthamani Ganapathi Shatpadee Stotram
                                 చిన్తామణిషట్పదీ |
శ్రీగణేశాయ నమః |
ద్విరదవదన విషమరద వరద జయేశాన శాన్తవరసదన |
సదనవసాదన సాదనమన్తరాయస్య రాయస్య || ౧||


ఇన్దుకల కలితాలిక సాలికశుమ్భత్కపోలపాలియుగ |
వికటస్ఫుటకటధారాధారోఽస్య ప్రపఞ్చస్య || ౨||


పరపరశుపాణిపాణే పణితపణాయేః పణాయితోఽసి యతః |
ఆరూహ్య వజ్రదన్తం విదధాసి విపదన్తమ్ || ౩||


లమ్బోదర దూర్వాసన శయధృతసామోదమోదకాశనక |
శనకైరవలోకయ మాం యమాన్తరాయాపహారిదృశా || ౪||


ఆనన్దతున్దిలాఖిలవృన్దారకవృన్దవన్దితాఙ్ ఘ్రియుగ |
సరాప్రదణ్డరసాలో నాగజభాలోఽతిభాసి విభో || ౫||


అగణేయగుణేశాత్మజ చిన్తకచిన్తామణే గణేశాన |
స్వచరణశరణం కరుణావరుణాలయ పాహి మాం దీనమ్ || ౬||


కచిరవచోఽమృతరావోన్నీతా నీతా దివస్తుతిః స్ఫీతా |
ఇతి షట్పదీ మదీయా గణపతిపాదామ్భుజే విశతు || ౭||ఇతి చిన్తామణిషట్పదీ సమాప్తా ||

Sunday, September 8, 2013

Ganesha Stotram - Prahlada Kritam


          ప్రహ్లాదకృతం గణేశస్తోత్రమ్
శ్రీ గణేశాయ నమః |

అధునా శ్రృణు దేవస్య సాధనం యోగదం పరమ్ |

సాధయిత్వా స్వయం యోగీ భవిష్యసి న సంశయః || ౧||

స్వానన్దః స్వవిహారేణ సంయుక్తశ్చ విశేషతః |

సర్వసంయోగకారిత్వాద్ గణేశో మాయయా యుతః || ౨||

విహారేణ విహీనశ్చాఽయోగో నిర్మాయికః స్మృతః |

సంయోగాభేద హీనత్వాద్ భవహా గణనాయకః || ౩||

సంయోగాఽయోగయోర్యోగః పూర్ణయోగస్త్వయోగినః |

ప్రహ్లాద గణనాథస్తు పూర్ణో బ్రహ్మమయః పరః || ౪||

యోగేన తం గణాధీశం ప్రాప్నువన్తశ్చ దైత్యప |

బుద్ధిః సా పఞ్చధా జాతా చిత్తరూపా స్వభావతః || ౫||

తస్య మాయా ద్విధా ప్రోక్తా ప్రాప్నువన్తీహ యోగినః |

తం విద్ధి పూర్ణభావేన సంయోగాఽయోగర్వజితః || ౬||

క్షిప్తం మూఢం చ విక్షిప్తమేకాగ్రం చ నిరోధకమ్ |

పఞ్చధా చిత్తవృత్తిశ్చ సా మాయా గణపస్య వై || ౭||

క్షిప్తం మూఢం చ చిత్తం చ యత్కర్మణి చ వికర్మణి |

సంస్థితం తేన విశ్వం వై చలతి స్వస్వభావతః || ౮||

అకర్మణి చ విక్షిప్తం చిత్తం జానీహి మానద!|

తేన మోక్షమవాప్నోతి శుక్లగత్యా న సంశయః || ౯||

ఏకాగ్రమష్టధా చిత్తం తదేవైకాత్మధారకమ్ |

సంప్రజ్ఞాత సమాధిస్థమ్ జానీహి సాధుసత్తమ || ౧౦||

నిరోధసంజ్ఞితం చిత్తం నివృత్తిరూపధారకమ్ |

అసంప్రజ్ఞాతయోగస్థం జానీహి యోగసేవయా || ౧౧||

సిద్ధిర్నానావిధా ప్రోక్తా భ్రాన్తిదా తత్ర సమ్మతా |

మాయా సా గణనాథస్య త్యక్తవ్యా యోగసేవయా || ౧౨||

పఞ్చధా చిత్తవృత్తిశ్చ బుద్ధిరూపా ప్రకీర్తితా |

సిద్ధ్యర్థం సర్వలోకాశ్చ భ్రమయుక్తా భవన్త్యతః || ౧౩||

ధర్మాఽర్థకామమోక్షాణాం సిద్ధిర్భిన్నా ప్రకీర్తితా |

బ్రహ్మభూతకరీ సిద్ధిస్త్యక్తవ్యా పంచధా సదా || ౧౪||

మోహదా సిద్ధిరత్యన్తమోహధారకతాం గతా |

బుద్ధిశ్చైవ స సర్వత్ర తాభ్యాం ఖేలతి విఘ్నపః || ౧౫||

బుద్ధ్యా యద్ బుద్ధ్యతే తత్ర పశ్చాన్ మోహః ప్రవర్తతే |

అతో గణేశభక్త్యా స మాయయా వర్జితో భవేత్ || ౧౬||

పఞ్చధా చిత్తవృత్తిశ్చ పఞ్చధా సిద్ధిమాదరాత్ |

త్యక్వా గణేశయోగేన గణేశం భజ భావతః || ౧౭||

తతః స గణరాజస్య మన్త్రం తస్మై దదౌ స్వయమ్ |

గణానాం త్వేతి వేదోక్తం స విధిం మునిసత్తమ || ౧౮||

తేన సమ్పూజితో యోగీ ప్రహ్లాదేన మహాత్మనా |

యయౌ గృత్సమదో దక్షః స్వర్గలోకం విహాయసా || ౧౯||

ప్రహ్లాదశ్చ తథా సాధుః సాధయిత్వా విశేషతః |

యోగం యోగీన్ద్రముఖ్యం స శాన్తిసద్ధారకోఽభవత్ || ౨౦||

విరోచనాయ రాజ్యం స దదౌ పుత్రాయ దైత్యపః |

గణేశభజనే యోగీ స సక్తః సర్వదాఽభవత్ || ౨౧||

సగుణం విష్ణు రూపం చ నిర్గుణం బ్రహ్మవాచకమ్ |

గణేశేన ధృతం సర్వం కలాంశేన న సంశయః || ౨౨||

ఏవం జ్ఞాత్వా మహాయోగీ ప్రహ్లాదోఽభేదమాశ్రితః |

హృది చిన్తామణిమ్ జ్ఞాత్వాఽభజదనన్యభావనః || ౨౩||

స్వల్పకాలేన దైత్యేన్ద్రః శాన్తియోగపరాయణః |

శాన్తిం ప్రాప్తో గణేశేనైకభావోఽభవతత్పరః || ౨౪||

శాపశ్చైవ గణేశేన ప్రహ్లాదస్య నిరాకృతః |

న పునర్దుష్టసంగేన భ్రాన్తోఽభూన్మయి మానద!|| ౨౫||

ఏవం మదం పరిత్యజ హ్యేకదన్తసమాశ్రయాత్ |

అసురోఽపి మహాయోగీ ప్రహ్లాదః స బభూవ హ || ౨౬||

ఏతత్ ప్రహ్లాదమాహాత్మ్యం యః శృణోతి నరోత్తమః |

పఠేద్ వా తస్య సతతం భవేదోప్సితదాయకమ్ || ౨౭||

|| ఇతి ముద్గలపురాణోక్తం ప్రహ్లాదకృతం గణేశస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

Followers